Hedeflerimiz

AMAÇ: EŞİT, PARASIZ, BİLİMSEL, ANADİLDE, DEMOKRATİK LİSE’yi yaratmak!

Bu amaç Eğitimin gericileştirilmesine, faşizmin okullarımıza bile girdiği Türkiye’de bizler genç devrimciler olarak mücadele yürütüyoruz ve kendini solcu, sosyalist olarak tanımlayan arkadaşlarımıza ulaşmaya hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Demokratik Lise Programımız:

1- PARALI EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER
Eğitimin kalitesini (sözde) yükseltmek iddiasıyla öğrencilerden bağış, yardım, katkı payı adı altında –zorunlu olarak- alınan ve okul giderlerinde kullanılmayan har(a)çların kaldırılmasını savunur.

2- EZBERCİ ve GERİCİ EĞİTİME KARŞI, BİLİMSEL ÖĞRETİM İÇİN MÜCADELE EDER
a) Ders kitaplarında yer alan gerici ve gerçek dışı bilgiler karşısında, bilimsel bilgi edinme hakkını savunur.
b) Ders geçmede belirleyici olan ezberci yönteme karşı, analitik-sentezci yöntemi savunur.
c) Din dersinin seçmeli olmasını ve müfredatın dinler tarihini mezhepleriyle beraber içerecek şekilde ve resmi dinle sınırlı kalmadan düzenlemesini savunur.
d) Düz lise-meslek lisesi ayrımının kaldırılıp, yerine branş eğitiminin geçirilmesini savunur.

3- TEKTİPÇİ EĞİTİM KURUMUNA KARŞI DEMOKRATİK LİSE İÇİN MÜCADELE EDER
a) Ordu disiplininin yansıması olan tek tip kıyafet zorunluluğuna karşı, giyim özgürlüğünü savunur.
b) Gerontokrasiye karşı, eşit ilişkileri savunur. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin yanı sıra, üst sınıf-alt sınıf öğrenci ilişkisinde de belirleyici olan yaş ve tecrübe hegemonyasına ve bu hegemonyanın şiddet-baskı-aşağılama şeklindeki yansımalarına karşı çıkar.
c) Öğretmenlerin her fırsatta başvurduğu ve okul idaresinin göz yumduğu, insanlık onurunu aşağılayan, dayağa karşı çıkar.
d) Kışla disiplinine karşı, özgür liseyi savunur. Yüksek duvarları ve parmaklıklarıyla yarı açık cezaevini andıran okul binalarında, beden Eğitimi derslerinin asker talimine indirgenmesi, öğretmen dersliğe girince hazır ol konumunda ayağa kalkılması, törenlere katılma zorunluluğu ve tören disiplini vb. şekildeki her türlü militarist uygulamaya karşı çıkar.
e) Gerici Disiplin Yönetmeliği’ne karşı, öğrenci yararına bir hukukun oluşturulmasını savunur. Öğrencilerin “kusurlu” davranışlarının militarist kurallarla cezalandırılmasına karşı çıkar.

4- YOKSUL ÖĞRENCİLER LEHİNE POZİTİF AYRIMCILIK İÇİN MÜCADELE EDER
Öğrenim özgürlüğünün kullanılmasında eşit olmayanların eşit koşullarda bulunması aslında eşitsizliğe tekabül ettiğinden dolayı, sözde “fırsat eşitliği”ne karşı, okullardaki bir takım olanaklardan (kütüphane, bilgisayar salonu, spor salonu vb.) öncelikli olarak yoksul öğrencilerin yararlanmasını savunur.

5- EĞİTİM KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDER
İşçi ve emekçi çocuklarının öğrenim özgürlüğünü tümüyle elinden alacak olan özelleştirmeye karşı, eğitim ve bilim emekçileriyle dayanışmayı hedefler.

6- OKUL İÇERİSİNDE YUVALANAN ANTİ-DEMOKRATİK GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE EDER
a) Öğrenim özgürlüğünü ve her türlü demokratik talebi terör uygulayarak engelleyen faşist harekete karşı mücadele eder.
b) Şeriat yanlısı mücadele yürüten kökten dinci akımlara karşı mücadele eder.
c) Anti-demokratik güçlerin polis-idare işbirliğiyle beslenmesine karşı mücadele eder.

7- ŞOVENİST EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER
a) Resmi dilde eğitimin zorunluluğuna ve ezilen ulusların asimilasyonuna karşı anadilde eğitim hakkını savunur.
b) Ders müfredatlarının millileştirilmesine karşı çıkar.
c) Öğretmenlerin, milli-şoven duyguları körükleyen ve öğrencileri halklara düşman eden şovenist ajitasyon ve propaganda yürütmesine karşı çıkar.

8- CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCDELE EDER
a) Ders kitaplarından erkek egemen ifadelerin çıkarılmasını savunur.
b) Öğretmen-öğrenci ilişkisinde ve öğrenciler arası ilişkilerde, kadınları ikincil cins konumuna düşüren her türlü davranışa ve cinsel tacize karşı mücadele eder.
c) Disiplin yönetmeliğinde yer alan erkek egemen kurallara karşı çıkar.
d) Kız ve erkek Liseleri ayrımına karşı çıkar.

9- MESLEK LİSELERİNDEKİ EMEK SÖMÜRÜSÜNE KARŞI MÜCADELE EDER
a) Meslek lisesi öğrencilerinin staj adı altında asgari ücretin üçte biri oranında ya da kimi zaman ücretsiz (Kız Meslek Liseleri gibi) çalıştırılarak sömürülmesine karşı, en az asgari ücret ödenmesini savunur.
b) Meslek Lisesi öğrencilerinin sigortalı olmasını savunur.
c) Meslek Lisesi öğrencilerinin ilişkili oldukları işkoluna bağlı sendikalarla, Meslek Odaları’yla dayanışmasını ve bu dayanışmanın kurumsallaşmasını hedefler.

10- OKUL YÖNETİMİNDE ÖĞRENCİ DENETİMİ İÇİN MÜCADELE EDER
Eğitim kurumlarının işleyişinde öğrencilerin nesne olmasına karşı, yönetsel kararların alınmasında, yönetmeliklerin oluşturulması ve uygulanmasında öğrenci temsilcilerinin ve tüm çalışanların da katılımını sağlayacak ve böylece öğrencilerin okul yönetiminde özne olmasını sağlayacak bir Okul Yönetimi’ni savunur.

11- LİSE ÖĞRENCİLERİNE DERNEKLEŞME HAKKININ TANINMASI İÇİN MÜCADELE EDER
Dernekler yasasının, 18 yaşın altındakilere de dernek kurma hakkını tanıyacak şekilde yeniden düzenlenmesini savunur.